Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Toepassingsgebied.
1.1. Al onze werken zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Iedere afwijking of wijziging aan onderhavige clausules is ongeldig indien deze niet schriftelijk is gebeurd en aanvaard door beide partijen.
1.2. De volledige tekst van deze algemene voorwaarden maakt integraal deel uit van onze offertes. De klant wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en alle clausules te hebben aanvaard, behoudens uitdrukkelijk strijdig beding.
1.3.De onderhavige algemene voorwaarden primeren op alle andere aankoopvoorwaarden.
2. Offertes - bestek - sluiten van een overeenkomst.
2.1. Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en diverse inlichtingen aan de klant medegedeeld, vormen geen offertes en gelden enkel ter informatie.
2.2. Wanneer de klant een bestelling doet, verbindt de klant zich door onderhavige algemene voorwaarden die hij verklaart te kennen en te eerbiedigen.
2.3. De geldigheidsduur van onze bestekken is in de offerte nader bepaald. De binnen de gestelde termijn niet aanvaarde offerte, houdt op ons te binden.
2.4. Iedere wijziging in de loop van de uitvoering van de werken moet schriftelijk voorgesteld en aanvaard worden. Indien dit, desgevallend een vermindering van de overeenkomst tot gevolg heeft, is ons automatisch een vergoeding verschuldigd van 10 % van deze vermindering, ten titel van winstderving.
2.5. De documenten, voorwerp van onze offerte, zijn van strikt vertrouwelijke aard; ze mogen noch weergegeven, noch medegedeeld of gebruikt worden. De berekeningen, ontwerpen, monsters, modellen en tekeningen blijven ons exclusief eigendom.
3. Prijs.
3.1. Onze prijzen, zijn altijd opgemaakt zonder B.T.W., behoudens betekende uitzondering; de B.T.W. is altijd ten laste van de klant.
3.2. Uitgezonderd anders bepaald, zijn onze prijzen gebaseerd op de bedragen van kracht op het ogenblik van de uitdrukkelijke bestelling door de klant, van de aankoopprijzen, de lonen, de sociale of publieke lasten, de vrachtprijzen, verzekeringspremies en andere kosten. Alle wijzigingen van taksen, bv. milieutaksen, of andere kosten zoals bv. verpakkingskosten, opladings- of afladingskosten, transportkosten zijn ten laste van de klant.

3.3. Tenzij het bestek in een andere herzieningsformule voorziet, zal de prijs mogen variëren volgens volgende formule:  p = P (0,40*s/S + 0,20*isti2730/ISTI2730 +
0,20*isti2732/ISTI2732 + 0,20 waarbij: p en P = respectievelijk de herziene prijs en de basisprijs; S=de basisloon, vastgesteld door het PSC voor de elektriciens vermeerderd met de sociale lasten aangenomen door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, van kracht 10 dagen voor de datum van de opening van de inschrijvingen; s = hetzelfde uurloon (vermeerderd met dezelfde totale sociale lasten) van kracht op de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode; ISTI2730 en ISTI2732 =het laatste definitieve indexcijfer volgens de gekozen Isti codes, vastgesteld door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (binnenlandse markt) voor de kalendermaand die de opening van de offerte voorafgaat; isti2730 et isti2732 =hetzelfde laatst gepubliceerde indexcijfer voor de kalendermaand die de beschouwde periode van de maandstaat voorafgaat.
4. Termijnen.
4.1. De uitvoeringstermijnen, vastgelegd in de overeenkomst, worden verlengd:
- indien de werken van de aannemer vertraagd zijn omwille van andere vakgroepen, of de bouwheer;
- indien belangrijke wijzigingen in de loop van de werken werden beslist door de klant ;
- indien de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd;
- indien de toepassing van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een vertraging in de werken veroorzaakt.
4.2. Een vertraging van enkele dagen in vergelijk met de leveringstermijn zal onze aansprakelijkheid niet in het gedrang brengen en zal geen aanleiding geven tot vergoeding van
onzentwege. Een vertraging kan enkel aanleiding geven tot een boete indien deze uitdrukkelijk werd bepaald bij de bestelling en indien de klant tevens de werkelijk geleden schade bewezen heeft. In geen geval mag de boete een twintigste van het in vertraging zijnde bedrag van de overeenkomst overschrijden.
4.3. Iedere vertraging, wat de duur er ook van moge weze, die zijn oorsprong vindt in overmacht, machtigt ons de uitvoering van de overeenkomst te schorsen tijdens de verstorende gebeurtenis. Worden met gevallen van overmacht gelijkgesteld, omstandigheden die onvoorzienbaar zijn voor de partijen en die de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze onmogelijk maakt bv. stakingen, vertraging in levering van de leverancier, oorlogen, brand, ontploffingen, overstromingen, atmosferische omstandigheden, natuurlijke rampen en gebeurtenissen die de transportmiddelen beïnvloeden.
5. Uitvoering van de werken.
5.1. De werken worden uitgevoerd op de openingsdagen en op de uren voorzien door de sociale wetgeving in voege. De overuren worden berekend overeenkomstig de van kracht zijnde sociale wetgeving.
5.2. De klant zal ons, op eigen initiatief, de nodige informatie geven zowel gedurende de bespreking als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de technische context en de precieze noden van het bedrijf die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
5.3.De inrichting van de toegangswegen en de lokalen wordt verricht door de klant, te zijnen laste en onder zijn volledige aansprakelijkheid. Hij is gehouden ons te verwittigen zodra deze werken voltooid zijn opdat ons personeel op gepaste tijd zou kunnen gestuurd worden en de werken beginnen.
De klant zal een lokaal ter onze beschikking stellen, bestemd als refter voor ons personeel, een vestiaire- wastafel, gemeenschappelijke ruimten en een droog lokaal, uitsluitend voor ons gebruik, bestemd als opslagplaats voor onze werktuigen en materieel.
6. Eigendomsvoorbehoud.
6.1.Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen en uitrustingen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van. Wij mogen ze zonder toestemming van de klant weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over wanneer de klant al zijn schulden aan ons gedelgd heeft.
6.2 Ontwerpen, tekeningen, prototypes, enz. gemaakt door E-Technics op verzoek van de klant, blijven steeds eigendom van E-Technics, zelfs als de klant ervoor betaald heeft. De klant erkent dat deze ontwerpen, tekeningen,prototypes, enz. zijn voornamelijk het product van de knowhow en investeringen in onderzoek en ontwikkeling van E- Technics.
De klant verbindt er zich daarom toe om nooit de tekeningen, prototypes, knowhow, ontwerpen, enz. te produceren of ze te kopiëren of te laten vervaardigen of kopiëren, behalve met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van E-Technics. De klant ontheft E-Technics uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid met betrekking tot industriële, intellectuele en artistieke rechten van derden voor de producten die door E-Technics worden geleverd of vervaardigd.

7. Verbreking van de overeenkomst.
7.1. De klant is gerechtigd geen gevolg te geven aan een bevestigde bestelling. Iedere, voor het begin van de uitvoering van de werken, verbroken bestelling zal echter een betaling van een bedrag gelijk aan 30% van de totale overeengekomen prijs tot gevolg hebben, als vergoeding voor de gemaakte kosten en het geleden nadeel.
7.2. In geval van verbreking tijdens de uitvoering van de werken, zullen de overgeschreven voorschotten behouden blijven als forfaitaire schadevergoeding.
7.3. In geval van verbreking of wijziging van de overeenkomst onzentwege , uitgezonderd overmacht, zal de klant een vergoeding genieten voor zover dat hij de werkelijk geleden schade bewezen heeft.
8. Oplevering van de werken.
8.1. Onze werken en benodigdheden zijn gewaarborgd gedurende één jaar vanaf de voorlopige oplevering. Deze waarborg veronderstelt een normaal gebruik. Ze is beperkt tot zes maanden indien de installatie dag en nacht in werking is.
8.2.Zodra de werken beëindigd zijn dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren.
In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen. Als de opdrachtgever nalaat aan deze oplevering deel te nemen, of er zich geldig te laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen. De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en sluit voor hem elk beroep wegens zichtbare gebreken uit. De datum van de voorlopige
oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid. De werken die in staat zijn bevonden worden vermoed, tot bewijs van het tegendeel, zo te zijn
geweest op de datum bepaald vóór hun voltooiing of op de datum van de werkelijke voltooiing die de aannemer in zijn verzoek om oplevering vermeld heeft.
De definitieve oplevering gebeurt 30 dagen na de voorlopige oplevering, zonder enige formaliteit dan het verstrijken van de termijn.
9. Waarborg en aansprakelijkheid.
9.1. In geen geval kunnen wij aansprakelijk zijn voor gevallen te wijten aan onvoldoende onderhoud, aan normale slijtage of aan een gebrekkig of onhandig gebruik van de toestellen, aan onzorgvuldigheid, onoplettendheid of een gebrek aan toezicht, aan een herstelling of een tussenkomst uitgevoerd door een derde. Wij zijn eveneens vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van brand, schade veroorzaakt door water of meteorologische omstandigheden. Herstellingen uitgevoerd aan bestaande installaties die niet-conform zijn aan de vigerende wetgeving, vallen niet onder bovenvermelde waarborgperiode.
9.2. De waarborg beperkt zich tot de gratis vervanging, de gratis herstelling of de terugbetaling, naar onze keuze, van het gebrekkig stuk.
9.3.Indien de klant ons een materieel opdringt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een bepaald uitvoeringsproces, zullen wij vrijgesteld zijn van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de gebreken die hun oorsprong vinden in voornoemde keuze van materieel of procedé.
9.4. Iedere installatie moet, ten laste van de klant, worden gekeurd door een erkend Controleorganisme; zogenoemde keuring heeft als waarde een verklaring van de kwaliteit en
juistheid van de werken ten aanzien van het bestek of de bestelbon en het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
10. Klachten.
10.1.De klachten met betrekking op de conformiteit en de zichtbare gebreken moeten gemeld worden binnen de acht dagen na de datum van de voorlopige oplevering per aangetekend schrijven.
10.2.De klachten met betrekking op de verborgen gebreken moeten ten laatste binnen de acht dagen vanaf het ogenblik dat de klant het gebrek heeft ontdekt, geformuleerd worden.
11. Facturatie - betalingen.
11.1.Behoudens schriftelijke en andersluidende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar aan de maatschappelijke zetel op de volgende wijze:
- 35% van de waarde van de werken bij bevestiging van de bestelling;
- 35% bij het begin van de werken;
- volgens de vordering van de werken in uitvoering;
- de verrekening bij de voorlopige oplevering of op het einde van de werken onder voorbehoud van de waarborg.

11.2.Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen. Bij laattijdige betaling van een deel of het geheel van een factuur hebben wij het recht onze werken
onmiddellijk te schorsen of te vertragen, en is zonder voorafgaande ingebrekestelling op het nog verschuldigde bedrag verschuldigd: een verwijlintrest van 1% per maand, met een minimum van 25 €, en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 125 €.
11.3.Elke betwisting of klacht betreffende een factuur moet geformuleerd worden binnen de acht dagen na factuurdatum.
12. Toepasselijk recht - arbitrage jurisdictie
12.1.De ongeldigheid of ondoeltreffendheid van één of meerdere clausules leidt niet tot de ongeldigheid of ondoeltreffendheid of verbreking van de overeenkomst. De partijen verbinden zich om de ongeldige of ondoeltreffende clausules te goeder trouw te vervangen door andere die, in de mate van het mogelijke, dezelfde functie realiseren.
12.2.Al onze overeenkomsten zijn uitsluitend aan het Belgische recht onderworpen, zelfs indien één van de partijen bij de overeenkomst een buitenlandse nationaliteit heeft.
12.3.De partijen zullen slechts beroep doen op arbitrage in geval dit uitdrukkelijk werd bepaald.
12.4.Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd voor de betwistingen tot welke de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven.


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x